W celu motywacyjnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci uchwałą
Nr XXIX/285/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 listopada 2021 r. został przyjęty „Lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych położnych na terenie Gminy Miasta Braniewa”.

Program, będzie realizowany poprzez stypendium Burmistrza Miasta Braniewa
dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa
. Realizacja programu będzie odbywała się na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów.

Zgodnie z ww. Regulaminem (uchwała Nr XXIX/286/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych położnych na terenie Gminy Miasta Braniewa” (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2022 r., poz. 35)) stypendium jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym uczniom szkół podstawowych położnych na terenie Gminy Miasta Braniewa w dwóch kategoriach:

1) za wybitne wyniki w nauce;

2) za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia i wyniki uzyskane przez ucznia w bieżącym roku szkolnym. W danym roku szkolnym uczniowi może być przyznane stypendium tylko z jednego tytułu.

Jednorazowa wysokość stypendium wynosi:

1) za wybitne wyniki w nauce – 1 500,00 złotych;

2) za wybitne osiągnięcia sportowe – 1 500,00 złotych.

Stypendium Burmistrza Miasta Braniewa za wybitne wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy są laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim organizowanych przez kuratorium oświaty.

Stypendia Burmistrza Miasta Braniewa za wybitne osiągnięcia sportowe mogą
być przyznane uczniom, którzy:

1) zajęli od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski organizowanych przez Szkolne Związki Sportowe lub,

2) zostali powołani do Kadry Narodowej Polskich Związków Sportowych.

Wniosek o przyznanie stypendiów, może złożyć dyrektor szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, rodzic/opiekun prawny ucznia oraz podmiot, w szczególności stowarzyszenie lub klub sportowy w przypadku stypendium za osiągnięcia sportowe, w którego ramach funkcjonowania uczeń dokonał wybitnego osiągnięcia.

Do wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Braniewa należy dołączyć kopie dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub innych dokumentów wskazujących na wybitne osiągnięcia. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Braniewa. Wypłaty stypendiów dokonuje Centrum Usług Wspólnych w Braniewie. Stypendium wypłaca się w roku szkolnym, w którym uczeń spełnił warunki określone w regulaminie. 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Centrum Usług Wspólnych
w Braniewie (ul. Moniuszki 22D, 14-500 Braniewo, tel. 55-621-64-00).

Załączniki:

  1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Braniewa
  2. Uchwała Nr XXIX/285/21 Rady Miejskiej w Braniewie
  3. Uchwała Nr XXIX/286/21 Rady Miejskiej w Braniewie
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 19 styczeń 2022 09:13 Informatyk
Artykuł został zmieniony. środa, 19 styczeń 2022 09:15 Informatyk
Artykuł został zmieniony. środa, 19 styczeń 2022 09:31 Informatyk
Artykuł został zmieniony. środa, 19 styczeń 2022 09:32 Informatyk
Artykuł został zmieniony. środa, 19 styczeń 2022 09:34 Informatyk
Artykuł został zmieniony. środa, 19 styczeń 2022 09:58 Informatyk
Artykuł został zmieniony. środa, 19 styczeń 2022 10:12 Informatyk
Artykuł został zmieniony. środa, 19 styczeń 2022 10:19 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 marzec 2022 09:14 Informatyk