ROOT

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Braniewie, Moniuszki 22D, 14-500 Braniewo, tel.: (55) 621-64-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 5821607800, zwane dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej oraz dostępności cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym realizacji wniosków o zapewnienie dostępności.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innymi właściwymi przepisami szczególnymi.

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem lub w oparciu o inny instrument prawny przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, chodzi głownie o obsługę z zakresu ochrony danych osobowych, IT, informatyczną, z zakresu niszczenia dokumentów; hostingową (hosting poczty e-mail);
  3. inni odbiorcy, którym są udostępnianie dane osobowe, np. obsługa prawna.
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, lub kryteria ustalania tego okresu

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu wskazanego w pkt. 3, a następnie dokumentacja będzie archiwizowana przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który Administrator jest zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz właściwych przepisach wykonawczych.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 2. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 3. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO, tj. w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO, tj. przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO, w przypadku gdy:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO, w przypadku gdy:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), szczegółowy tryb wnoszenia skargi reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacje uzyskacie Państwo na stronie https://www. uodo.gov.pl.
 1. Informacje dotyczące podania danych osobowych - czy jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z podstawy prawnej wskazanej w pkt 3 jest niezbędne, aby Administrator mógł realizować zadania z zakresu zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami oraz dostępności cyfrowej. Niepodanie danych może wpłynąć na rozpatrzenie oraz realizację Państwa wniosków o zapewnienie dostępności. W przypadku pozostałych danych osobowych, podanie ich jest dobrowolne, jednak w określonych sytuacjach niepodanie ich może skutkować wydłużeniem czasu realizacji wniosków o zapewnienie dostępności.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Centrum Usług Wspólnych w Braniewie, Moniuszki 22D, 14-500 Braniewo, tel.: (55) 621-64-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 5821607800, zwane dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych dziecka oraz Pani/Pana danych osobowych.

2.      W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę sprawuje: Rafał Andrzejewski. Kontakt z IOD pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego / rozeznanie rynku, tj. w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawymi. Po ustaniu celu pierwotnego dane będą przetwarzane w celach archiwalnych, kontrolnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami szczególnymi.

W przypadku wyboru oferty – dane będą również przetwarzane w celach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z rachunkowością, podatkami, archiwizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.      Odbiorcy danych - dane mogą zostać powierzone tzw. podmiotom przetwarzającym na podstawie odpowiednich instrumentów prawnych (np. firma hostingowa, informatyczna, z zakresu ochrony danych osobowych), a także udostępnione podmiotom, które zwracają się o udostępnienie danych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej; organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa - obecnie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek Nadto dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres wymagany naszymi przepisami archiwalnymi.
 2. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 3. Posiada Pan/Pani prawo:
 4. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 5. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania / uzupełnienia danych osobowych;
 6. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO, tj. w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO, w przypadku gdy:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO, tj. w przypadku gdy:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

g)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w postępowaniu, jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu i zawarcie umowy.

Informacje dodatkowe z art. 14 RODO – obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane są przekazane zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:

Może zdarzyć się, że przetwarzamy Pani/Pana dane pomimo, iż nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od Państwa wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od oferenta/drugiej strony umowy (czyli podmiotu, z którym Pan/Pani współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie, ofercie) jako osobę uprawnioną do reprezentacji, kontaktu czy realizacji zamówienia.

Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych – dane zwykłe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; NIP, nazwa firmy, siedziba, adres (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), inne podstawowe dane podane tylko w niezbędnym zakresie do zawarcia/realizacji umowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane również w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu należytego przebiegu postępowania, a później zawarcia i realizacji pomiędzy stronami umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pozostałe wymagane informacje (m.in. na temat administratora, przysługujących praw), zostały podane powyżej, w punktach 1-7.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych - osobom fizycznym, których dane osobowe zamieszcza w ofercie lub w inny sposób udostępnia Zamawiającemu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych drugiej Strony umowy, oferenta; Pełnomocnika (innej osoby reprezentującej drugą Stronę umowy, oferenta); pracownika (osób wskazanych do kontaktu / realizacji umowy) jest Centrum Usług Wspólnych w Braniewie, Moniuszki 22D, 14-500 Braniewo, tel.: (55) 621-64-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 5821607800, zwane dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe:

Drugiej Strony umowy będą przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta ze Zleceniobiorcą / Wykonawcą umowa lub działania prowadzące do zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1. lit b RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z rachunkowością, prawem podatkowym (w celu rozliczenia za wykonaną usługę itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz inne akty prawne, a także w celach archiwalnych (po ustaniu celu pierwotnego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami szczególnymi. Dane mogą być przetwarzane (w przypadku konieczności) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dane będą przetwarzane również w celach związanych z zabezpieczeniem społecznym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z aktami wykonawczymi.

a)         osób reprezentujących druga Stronę Umowy, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z   przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron w celu zawarcia oraz należytej realizacji niniejszej umowy. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności.

b)        osób wskazanych przez drugą Stronę umowy, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zawarcia oraz należytej realizacji niniejszej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane mogą być przetwarzane (w przypadku konieczności) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe Administrator danych pozyskał od drugiej Strony umowy, która wskazała Pana/Panią jako osobę upoważnioną do reprezentowania / kontaktu czy realizacji umowy.

 1. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Nadto dane będą powierzone na podstawie odpowiedniego instrumentu prawnego tzw. podmiotom przetwarzającym, chodzi głównie o dostawców / serwisantów oprogramowania informatycznego / obsługę księgowo-finansową, obsługę z zakresu ochrony danych osobowych.  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Administratora.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń. Dane będą przechowywane w celu archiwalnym nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c)       prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,

d)      prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

e)      prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,

f)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

g)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
 2. Podanie danych osobowych drugiej Strony umowy jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Tutaj dowiesz się więcej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Przysługuje Pani/Panu:

 • Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/ Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Administratora Pani/Pana interesy będą ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Braniewie, ul. Moniuszki 22D, 14-500 Braniewo, tel.: (55) 621-64-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 5821607800, zwane dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy oraz innych obowiązków ciążących na Administratorze (np. związanych z rachunkowością), ewentualnie w celach informacyjnych oraz promocji i budowy wizerunku Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z aktami wykonawczymi.
 4. Odbiorcy danych:
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom podatkowym, organom systemu ubezpieczeń społecznych i Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy; w przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c)      prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,

d)      prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

e)      prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,

f)       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

g)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

h)      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń.

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Braniewie, Moniuszki 22D, 14-500 Braniewo, tel.: (55) 621-64-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 5821607800, zwane dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania stażystów oraz praktykantów do samodzielnego świadczenia pracy w przyszłości.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

1)      art. 6 ust 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

2)      art. 6 ust 1 lit. b RODO - w celu zawarcia i realizacji umów,

3)      art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych.

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 1. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1)      przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa,

2)      w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia.

3)      przez okres niezbędny, wynikający z realizacji umów.

 1. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

a)     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c)      prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,

d)      prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

e)      prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,

f)       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

g)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

h)      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

1)      obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

2)      dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Braniewie, ul. Moniuszki 22D, 14-500 Braniewo, tel.: (55) 621-64-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 5821607800, zwane dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. przeprowadzenia i udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,
 5. przeprowadzenia i udziału w kolejnych procesach rekrutacji na to samo stanowisko lub stanowisko odpowiadające Pani/Pana kwalifikacjom lub doświadczeniu,
 6. ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f i art. 9 ust. 2 lit. a, f, j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi; ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub którym udostępnia dane osobowe, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, organy ścigania, organy kontrolne, organy podatkowe, organy systemu ubezpieczeń społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub wynika z przepisów prawa; w przypadku niepodania tych danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 11. W zależności od podstawy przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo do:
 12. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
 13. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 14. przenoszenia danych osobowych,
 15. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 16. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 17. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 18. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 19. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 20. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie 6 miesięcy po zakończeniu przedmiotowego procesu rekrutacji dla potrzeb prowadzenia innych procesów rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia na to odrębnej zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także później, przez wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przechowywania dokumentacji – jeśli przepisy wskazują taki obowiązek, jak również terminy przedawnienia roszczeń).
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Braniewie, ul. Moniuszki 22D, 14-500 Braniewo, tel.: (55) 621-64-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 5821607800, zwane dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy [przetwarzane dane: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne), dane o zakresie obowiązków, stawce wynagrodzenia, karach i nagrodach oraz inne dane zgodnie z Kodeksem Pracy, innymi ustawami i rozporządzeniami],
 5. zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacja oraz przekazywanie informacji
  o zwolnieniach [dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o Oddziale NFZ oraz inne dane wymagane przez przepisy i w formularzach ZUS],
 6. prowadzenia rozliczeń z pracownikami, naliczanie potrąceń, obliczanie składek ZUS, zapewnienie i rozliczanie świadczeń płacowych i pozapłacowych [dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kadrowe (wysługa lat pracy, stawka wynagrodzeń), dane o czasie pracy, przyznanych nagrodach, potrąceniach (benefity pracownicze, składki związkowe, zajęcia komornicze itp.), numery kont dla przelewów bankowych pracownika oraz inne dane wymagane przez przepisy i w formularzach urzędowych],
 7. zatrudnienia i wykonywania obowiązków ustawowych i służbowych, w tym kontaktu przez Panią/Pana
  z kontrahentami i klientami, audytorami zewnętrznymi i zewnętrznymi, kontrolerami, a także okresowej oceny (dane wymagane zgodnie z Kodeksem Pracy, dane służące ewaluacji pracownika i wykonywanej pracy, dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, stanowisko i służbowe dane kontaktowe, dane zawarte w obligatoryjnych oświadczeniach, dane zawarte w korespondencji z klientami i kontrahentami, notatkach służbowych i innej dokumentacji prowadzonej u Administratora),
 8. prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, stosowania imiennych tabliczek, przepustek, identyfikatorów i legitymacji, a także w celach informacyjnych, w szczególności w siedzibie, jednostkach organizacyjnych oraz na stronie internetowej Administratora (dane zgodnie z Kodeksem Pracy, innymi ustawami i rozporządzeniami, dane identyfikacyjne – m.in. imię, nazwisko, stanowisko, tytuł zawodowy i służbowe dane kontaktowe),
 9. upublicznienia podstawowych danych osobowych pracownika, ściśle związanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi (imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, nazwa stanowiska) na stronie www, pieczątkach, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. udziału w szkoleniach, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych (dane wymagane zgodnie z Kodeksem Pracy, dane niezbędne do udziału, przeprowadzenia oraz ukończenia szkoleń itp. zdarzeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji oraz ich dofinansowaniem i rozliczeniem),
 11. przeprowadzania audytów i kontroli (wewnętrznych i zewnętrznych) u Administratora (dane niezbędne do przeprowadzenia audytu lub kontroli zgodnie z jej zakresem),
 12. zorganizowania oraz rozliczenia delegacji (dane wymagane do zorganizowania oraz rozliczenia delegacji), podróży służbowych i eventów organizowanych przez lub na zlecenie Administratora,
 13. uzyskania świadczeń z ZFŚS (dane zawarte we wniosku o przyznanie świadczenia oraz w przedstawianych dokumentach),
 14. monitoringu wizyjnego prowadzonego przez Administratora, którego szczegółowe cele zostały opisane
  w ogólnym obowiązku dotyczącym monitoringu wizyjnego u Administratora (wizerunek i inne dane, jakie mogą zostać zebrane przez system monitoringu wizyjnego), *
 15. monitoringu poczty elektronicznej, sprzętu służbowego i protokołów przeglądania sieci komputerowych i innych narzędzi pracy prowadzonego przez Administratora, prowadzonych w celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwe użytkowanie udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy (dane związane z korzystaniem z urządzeń i systemów objętych monitoringiem), *
 16. rejestrowania połączeń telefonicznych w celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwe użytkowanie udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy (dane związane z korzystaniem z urządzeń i systemów objętych monitoringiem, *
 17. archiwizowania dokumentacji zgodnie z przepisami prawa,
 18. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania tego celu),
 19. innych celach, na jakie została udzielona odrębna zgoda (w zakresie danych objętych zgodą oraz danych, których przetwarzanie w danym celu jest usankcjonowane inną podstawą prawną).
 20. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f i art. 9 ust. 2 a, b, f, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi (m.in. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej), ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z aktami wykonawczymi; ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 21. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub którym udostępnia dane osobowe, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, wewnętrznym i zewnętrznym audytorom i kontrolerom, organy ścigania, organy kontrolne, organy podatkowe, organy systemu ubezpieczeń społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia.
 22. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 23. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Panią/Pana. W niektórych przypadkach Administrator może otrzymać Pani/Pana dane osobowe również od organów administracji, organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, placówek medycznych lub innych podmiotów – w zakresie przewidzianym przepisami, wynikającym z umowy lub udzielonej zgody.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w Kodeksie Pracy jest niezbędne do zawarcia umowy i wynika z przepisów prawa; w przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. Podanie niektórych danych jest niezbędne do wykonywania przez Administratora jego obowiązków. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 25. W zależności od podstawy przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo do:

a)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c)      prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,

d)      prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

e)      prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,

f)       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

g)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

h)      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności od celu, do jakiego zostały zebrane: 
 3. realizacji zawartej umowy o pracę i organizacji pracy pracowników – przez okres obowiązywania umowy;
 4. dochodzenia, obrony i ustalania ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy o pracę – przez okres do 3 lat od ustania stosunku pracy;
 5. prowadzenia akt pracownika – przez okres 50 lat, a w przypadku osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. przez okres 10 lat od ustania stosunku pracy;
 6. realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego;
 7. realizacji obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym – przez okres 10/50 lat od ustania stosunku pracy;
 8. realizacji obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy – przez okres 10 lat od ustania stosunku pracy.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Braniewie, Moniuszki 22D, 14-500 Braniewo, tel.: (55) 621-64-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 5821607800, zwane dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane będziemy przetwarzać w celach:
 4. Związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego oraz z dostępem do informacji publicznej; udostępnianiem i przekazywaniem informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania / informacji publicznej (realizacji wniosku, w tym udzielanie odpowiedzi na wnioski, wydawanie decyzji administracyjnych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2021.1641 z dnia 2021.09.07 z późn. zm.); ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 t.j. z dnia 2020.12.07 z późn. zm.); ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 5. archiwalnych, kontrolnych w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Informacja o odbiorcach danych osobowych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem lub w oparciu o inny instrument prawny przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, chodzi głównie o obsługę z zakresu ochrony danych osobowych, IT, informatyczną, z zakresu niszczenia dokumentów; hostingową (hosting skrzynki e-mail);
  3. inni odbiorcy, którym są udostępnianie dane osobowe: obsługa prawna.
 8. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane/zakończenia postępowania odwoławczego – o ile przepisy prawa przewidują taki tryb, a następnie w celach archiwalnych/kontrolnych – przez okres zgodny z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz naszym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 1. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

a.       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

b.      na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c.       prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO, tj. w przypadku gdy:

o   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

o   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

o   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

o   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

o   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d.      prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO, tj. przypadku, gdy:

o   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

o   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

o   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

o   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e.      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

f.        prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, w sytuacjach określonych przepisami prawa, może uniemożliwić realizację wniosku o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Tutaj dowie się Pan/Pani więcej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Administratora Pani/Pana interesy będą ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Braniewie, Moniuszki 22D, 14-500 Braniewo, tel.: (55) 621-64-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 5821607800, zwane dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 4. wypełniania obowiązków prawnych i zadań publicznych ciążących na Administratorze wyszczególnionych w naszym statucie, m.in. kierowanie działalnością jednostki, prowadzenie obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Braniewo; współpraca z jednostkami obsługiwanymi i innymi podmiotami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e RODO, art. 9 ust. 2 lit. a, g, h RODO (o ile mamy do czynienia z danymi szczególnej kategorii) w zw. z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi.
 5. Możemy przetwarzać Twoje dane również w celach związanych z realizacją umowy, zgodnie z zasadą, która stanowi, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy i wiąże się z podjęciem działań także przed jej zawarciem (art. 6 ust.1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
 6. Jeżeli zwrócisz się do nas ze skargą, wnioskiem lub jakąkolwiek inną korespondencją będziemy wówczas przetwarzać Twoje dane osobowe na gruncie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przesłanka ta będzie miała zastosowanie także wówczas, kiedy zwrócisz się do nas z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej;
 7. Ewentualnie będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Twoja zgoda) – o ile o tę zgodę poprosimy (np. na publikację wizerunku);
 8. Dochodzenia/obrony przed roszczeniami, dowodowych (wykazania istnienia faktów w razie potrzeby), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 9. wypełniania innych obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, m.in. związanych z rachunkowością podatkami itp. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 10. archiwalnych – po ustaniu celu pierwotnego, kontrolnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem lub w oparciu o inny instrument prawny przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, chodzi głownie o obsługę z zakresu ochrony danych osobowych, IT, informatyczną, z zakresu niszczenia dokumentów;
 14. inni odbiorcy, którym są udostępnianie dane osobowe, np. obsługa prawna.

5. Okres retencji, czyli jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy dane osobowe, przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa oraz określony w naszych przepisach wewnętrznych (tzw. instrukcja kancelaryjna):

- np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to maksymalnie okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

- jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach windykacyjnych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń;

- jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów np. rozpowszechniania wizerunku, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania zgody lub do momentu realizacji celu, w którym zgoda została odebrana.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a.      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

b.      na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c.       prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO, tj. w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d.      prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO, tj. przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e.      prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO, tj. w przypadku gdy:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f.        prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

g.      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

h.      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).

7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałym zakresie jest to dobrowolne, jednak w określnych sytuacjach konieczne do realizacji celu przetwarzania, np. w celu zawarcia umowy podanie danych jest warunkiem jej zawarcia i realizacji. Niepodanie danych może uniemożliwić realizację określonych celów np. realizacji zadań statutowych, zawarcie umowy.

Tutaj dowiesz się więcej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku gdy:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Podkategorie

Wszystkie klauzule informacyjne można przeczytać w poniższych artykułach albo pobrać (.docx skompresowany do pliku .zip) klikając tutaj: Obowiązek Informacyjny.zip (165 kB)

COM_CONTENT_READ_MOREKlauzule Informacyjne