Szanowni Mieszkańcy Miasta Braniewa!

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza nabór zgłoszeń do udziału w konkursie grantowym, którego celem jest przekazanie sprzętu komputerowego dla dzieci, wnuków i prawnuków z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.

W ramach wsparcia dziecko szkolne może otrzymać: komputer stacjonarny, laptop lub tablet

Uprawnione do otrzymania wsparcia jest dziecko spełniające wymagania:

 • jest w wieku szkolnym- szkoła podstawowa, średnia

 • jest mieszkańcem Braniewa (miasto) – zameldowanie na stałe, tymczasowe

 • jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej

 • nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

   

Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie w terminie zgłoszenia składającego się :

 • Załącznik 7- Oświadczenie podpisanie przez rodziców ucznia niepełnoletniego lub

 • Załącznik 8 - Oświadczenie podpisanie przez ucznia pełnoletniego

 • Formularz dotyczący wyboru sprzętu

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR (nieobowiązkowe, brak tych dokumentów nie wyklucza z udziału)

Zgłoszenia należy złożyć do 29 października 2021 r. do godziny 15:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta Braniewa ( I piętro pok. Nr 16) lub w sekretariacie, każdej ze szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Braniewa t.j.:

 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi,

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej,

Dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane!

Na podstawie zebranych deklaracji, Gmina Miasta Braniewa złoży wniosek o grant o w ramach środków unijnych programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Zasady przekazywania zakupionego sprzętu w ramach projektu zostaną ustalone odrębnie po uzyskaniu grantu .

Gmina Miasta Braniewa zastrzega możliwość wprowadzania zmian, w przypadku modyfikacji wytycznych i regulaminów przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Pliki do pobrania:

1. Załącznik 7- Oświadczenie podpisanie przez rodziców ucznia niepełnoletniego

2. Załącznik 8 - Oświadczenie podpisanie przez ucznia pełnoletniego (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4. Formularz dotyczący wyboru sprzętu

Wszystkie szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: Link do strony gov.pl

Pytania i odpowiedzi: Link do strony gov.pl z pytaniami

logo sponsorów

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 październik 2021 09:32 Informatyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 09:46 Informatyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 09:54 Informatyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 marzec 2022 09:50 Informatyk